Header elementor

Disclaimer

Disclaimer

1. Wettelijke vermeldingen Elk bezoek aan de website www.quadrumrealestate.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. QUADRUM Real Estate behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Informatie over QUADRUM Real Estate Deze website wordt beheerd en uitgebaat door QUADRUM Real Estate met een maatschappelijke zetel aan de Lange Nieuwstraat 146, 2000 Antwerpen, België. QUADRUM Real Estate is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer KBO:0818874790 en draagt als BTW-identificatienummer BE 0834.750.128

3. Contact Als u een vraag heeft over vastgoed – bijvoorbeeld omdat u meer informatie wil over een bepaald pand of uw eigendom wil verkopen of verhuren – kan u terecht bij QUADRUM Real Estate, Lange Nieuwstraat 146, 2000 Antwerpen. Voor algemene of niet-vastgoedgerelateerde vragen kan u QUADRUM Real Estate bereiken via het volgende e-mailadres: info.quadrumrealestate@gmail.com

4. Beschrijving en doel van de website Met deze website biedt QUADRUM Real Estate u in essentie het volgende aan: Informatie over de aangeboden diensten van QUADRUM Real Estate, zoals advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed, de huur en verhuur van vastgoed, beheer van gebouwen en mogelijke investeringen; Een overzicht van het vastgoed (te koop of te huur) in de portefeuille van QUADRUM Real Estate, voorzien van detailinformatie van elk eigendom en de mogelijkheid om contact op te nemen met QUADRUM Real Estate; Een communicatieplatform tussen u en QUADRUM Real Estate, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met QUADRUM Real Estate; Verschillende digitale diensten, waarmee QUADRUM Real Estate u op de hoogte wil brengen van haar vastgoedaanbod.

5. Inbreuk op voorwaarden Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan QUADRUM Real Estate u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

6. Het vastgoedaanbod QUADRUM Real Estate levert maximale inspanningen om de online beschikbaarheid van haar vastgoedaanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare vastgoed. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de site vastgoed als beschikbaar wordt aangeduid, dat op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar is. Daarom kan u de online voorstelling van het vastgoedaanbod van QUADRUM Real Estate op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan QUADRUM Real Estate dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere eigendommen onbeschikbaar zijn. QUADRUM Real Estate doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op haar website. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

7. Beroepsinstituut voor makelaars De vastgoedmakelaars verbonden aan QUADRUM Real Estate, vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). QUADRUM Real Estate treedt op via door het BIV erkende vastgoedmakelaars: Vera Drozdik- BIV 506081. Voor meer informatie over het BIV, de plichtenleer en de vastgoedmakelaars van QUADRUM Real Estate kan u terecht in één van de kantoren van QUADRUM Real Estate (zie art. 3) en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B te Brussel (1000).

8. Copyright Door gebruik te maken van deze website van QUADRUM Real Estate erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van QUADRUM Real Estate. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto’s, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QUADRUM Real Estate. 

9. Aansprakelijkheid Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van QUADRUM Real Estate beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor QUADRUM Real Estate aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 Euro. Daarnaast kan u QUADRUM Real Estate niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

10. Hyperlinks naar inhoud van derdenIn bepaalde rubrieken bevat www.quadrumrealestate.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. QUADRUM Real Estate is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

Wet van toepassing en rechtspraak Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.quadrumrealestate.be is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

 

  1.